Geen producten (0)

Artikel 1. Algemene voorwaarden
Alle aanbiedingen, offertes, orderbevestigingen en overeenkomsten evenals de uitvoering van bestrijdingswerkzaamheden  geschieden over het algemeen uitsluitend onder deze Algemene voorwaarden.

Deze Algemene voorwaarden prevaleren boven eventuele door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen tussen Van Brug Plaagdierbeheersing en opdrachtgever. Door het verstrekken van een opdracht tot uitvoering van werkzaamheden gaat de opdrachtgever met het toepassen van deze voorwaarden akkoord. In deze Algemene voorwaarden wordt gesproken over bestrijdingswerkzaamheden, dit laatste kan ook gelezen worden als wering en/of beheersing welke afhankelijk is van de daar toe uit te voeren opdracht.

Artikel 2. Offertes en overeenkomst

Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk blijkt.
Een overeenkomst wordt slechts geacht tot stand te zijn gekomen nadat de order schriftelijk is bevestigd dan wel, bij gebreke daarvan, zodra de uitvoering van de opdracht is begonnen.
De kosten voor een inspectie bedragen € 49,50 welke in mindering worden gebracht op de bestrijding.

Artikel 3. Prijzen
Wegens het verrichten van bestrijdingswerkzaamheden zullen de daarvoor overeengekomen kosten in rekening worden gebracht. In geval van wijzingen van prijsbepalende factoren na de aanbieding of na het sluiten van de overeenkomst behoudt Van Brug Plaagdierbeheersing zich het recht voor deze wijzigingen aan de opdrachtgever door te berekenen. De prijs die vastgesteld is in een overeenkomst met een duur van meer dan 12 maanden kan telkens na 12 maanden worden verhoogd. Daarnaast kan per 1 januari van elk kalenderjaar de tarieven worden aangepast met het percentage waarmee het prijsindexcijfer in het voorgaande jaar is gestegen.

Artikel 4. Uitvoering van werkzaamheden
De bestrijdingswerkzaamheden zullen worden uitgevoerd onder de wijze en onder het (de) tijdstip(pen) als overeengekomen. Van Brug Plaagdierbeheersing zal de uitvoering van de overeenkomst doen geschieden onder of door direct toezicht van een daartoe deskundige persoon. Tenzij uitdrukkelijk anders blijkt, geldt het aangegeven tijdstip van uitvoering als bij benadering overeengekomen.

De opdrachtgever zal ervoor zorg dragen dat alle aanwijzingen van of namens Van Brug Plaagdierbeheersing, die verband houden met deze werkzaamheden en het op zo verantwoord mogelijke wijze uitgevoerd daarvan, worden opgevolgd.

De opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen, dat Van Brug Plaagdierbeheersing met de werkzaamheden na aankomst direct kan aanvangen. Daartoe moet onder andere vrije toegang worden verleend tot alle te behandelen ruimtes, lokaliteiten, terreinen, etc.

Een eventuele weigering om toegang te verlenen, ontheft de opdrachtgever niet van zijn verplichting de overeengekomen kosten  te voldoen. opdrachtgever dient de kosten voor deze ruimten mogelijk alsnog te voldoen zoals afgesproken in de offerte.

Indien uitvoering niet of niet tijdig kan plaatsvinden door de oorzaak die binnen de risicosfeer van de opdrachtgever ligt, zal de opdrachtgever de daardoor ontstane schade aan Van Brug Plaagdierbeheersing vergoeden en dat bedrijf in staat stellen op nader overeen te komen tijdstippen de beftreffende werkzaamheden te verrichten.
Opdrachtgever dient eventuele uitstel van werkzaamheden door Van Brug Plaagdierbeheersing, minimaal 3 werkdagen vantevoren aan te geven. Tenzij anders is overeen gekomen.
De opdrachtgever is verplicht zonodig alle benodigde en gebruikelijke hulpwerktuigen en hulpmaterialen, kosteloos te beschikking te stellen tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden.

Indien de oorzaak van niet of niet tijdige uitvoering binnen de risicosfeer van Van Brug Plaagdierbeheersing ligt, zal deze zo spoedig mogelijk alsnog tot uitvoering overgaan en, voor zover er sprake is van schuld aan de kant van Van Brug Plaagdierbeheersing, tevens aansprakelijk zijn voor eventuele schade rechtstreeks veroorzaakt door de vertraging in de uitvoering der overeengekomen werkzaamheden. Deze laatste aansprakelijkheid zal echter nimmer het bedrag te boven gaan waartegen de betreffende werkzaamheden zijn of zouden worden verricht.

Indien, als gevolg van een of meer oorzaken, niet binnen de risicosfeer van een der partijen, de uitvoering niet of niet tijdig plaats vindt, zal in overleg met de opdrachtgever de uitvoering zo spoedig mogelijk plaatsvinden zonder dat over en weer enige vergoedingen van schade kan worden gevorderd. Onder niet binnen de risicosfeer van een der partijen liggende oorzaken worden verstaan: oorlog, revolutie, storingen in de geregelde aanvoer van grond- en hulpstoffen, water en elektriciteit, stakingen, bedrijfsbezetting, brand, transportmoeilijkheden en weersomstandigheden die de verantwoorde uitvoering der overeengekomen werkzaamheden beletten.

Artikel 5. Extra kosten, meer en minder werk
Kosten, ontstaan doordat de opdrachtgever in gebreke is gebleven de uitvoering of voorgang van het werk mogelijk te maken, worden onverminderd het bepaalde in artikel 4 hem extra in rekening gebracht.

Meer en/of minderwerk zal bij de opdracht, dan wel bij het einde der werkzaamheden naar billijkheid worden verrekend.

Tot meerwerk behoren: alle werkzaamheden en leveringen, welke niet in de overeenkomst zijn inbegrepen en door de opdrachtgever worden verlangd.

Indien na het tot stand komen van de overeenkomst blijkt, dat de uitvoering van het werk uitermate bezwaarlijk of door overmacht onmogelijk is geworden, heeft het recht te vorderen, dat de uitvoering van de werkzaamheden zodanig is gewijzigd, dat de bezwaren aan de uitvoering verbonden geheel of grotendeels vervallen of de onmogelijkheid der uitvoering wordt weggenomen, indien dat mogelijk is.

De meerdere of mindere kosten, uit deze wijziging voortvloeiende, zullen worden verrekend, terwijl Van Brug Plaagdierbeheersing bovendien recht zal hebben op vergoeding van de al ontstane doch onnut gebleken kosten. De boven genoemde regeling laat onze bevoegdheid om ontbinding van de overeenkomst te vorderen onverlet.

Artikel 6. Betaling
De facturering van de serviceovereenkomst geschiedt per kwartaal vooraf. Tenzij anders overeengekomen dient betaling netto, zonder korting of aftrek, binnen 14 dagen na factuurdatum plaats te vinden. Onverminderd is men bij overschrijding van deze betalingstermijn, Van Brug Plaagdierbeheersing herrinnerings kosten verschuldigd van € 15,00.

Van Brug Plaagdierbeheersing heeft ten aller tijde het recht vóór de uitvoering van de overeenkomst of een deel daarvan, contante betaling te verlangen.

Bij verkoop heeft Van Brug Plaagdierbeheersing te allen tijde het recht volledige betaling te verlangen voor het tijdstip van aflevering van de goederen.

Eventuele kosten van incasso na ingebreke blijven van betaling(en) zullen volledig voor rekening van opdrachtgever zijn.

Artikel 7. Reclames
Reclames betreffende de uitvoering of de kwaliteit van de overeengekomen ongediertebestrijdingswerkzaamheden dienen binnen 8 dagen na die uitvoering schriftelijk te geschieden, bij gebreke waarvan ieder recht van de opdrachtgever ter zake zal zijn vervallen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Zolang op een reclamering door Van Brug Plaagdierbeheersing nog niet is beslist, is de opdrachtgever gehouden normaal aan zijn verplichtingen te voldoen.

Artikel 8. Niet nakoming en beëindiging
Indien niet nakoming van de overeenkomst te wijten is aan één of meer van de volgende oorzaken: oorlog, revolutie, storingen in de geregelde aanvoer van grond- en hulpstoffen, water en elektriciteit, stakingen, bedrijfsbezetting, brand, transportmoeilijkheden, zal de niet nakoming geacht worden het gevolg te zijn van overmacht.

In andere gevallen waarin één der partijen zijn verplichten niet nakomt, evenals in geval een der partijen surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt gesteld of wordt geliquideerd, zal de andere partij het recht hebben de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst op te schorten dan wel te ontbinden, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd alle hem verder toekomende rechten.

Artikel 9. Garanties en aansprakelijkheid
Mededelingen door de of namens Van Brug Plaagdierbeheersing betreffende de kwaliteit van de (te) verrichte(n) werkzaamheden, de behandeling in ruimste zin, de eigenschappen van de gebruikte middelen enz. gelden alleen als garantie indien zij schriftelijk en uitdrukkelijk in de vorm van een garantie zijn gedaan. Dit zal dan schriftelijk of via de mail zijn aangegeven door Van Brug Plaagdierbeheersing.

Van Brug Plaagdierbeheersing verplicht zich in te spannen om de bestrijdingswerkzaamheden naar beste vermogen te verrichten in het licht van het beoogde resultaat. De aard van deze werkzaamheden laat niet toe dat Van Brug Plaagdierbeheersing zich kan verplichten tot het bereiken van het beoogde resultaat.
Van Brug Plaagdierbeheersing is niet aansprakelijk voor schade die bij of in het kader van de uitvoering der werkzaamheden mocht ontstaan aan zaken van de opdrachtgever of van derden of aan personen wanneer Van Brug Plaagdierbeheersing dit in overleg met opdrachtgever vroegtijdig heeft besproken. ( bijv. het verwijderen van materialen om een bepaalde plek te kunnen bereiken ). Dit zal dan ook enkel en alléén onder toestemming van opdrachtgever geschieden.

Indien deze schade een gevolg is van opzet of grove schuld van de kant van Van Brug Plaagdierbeheersing of door een ongeval / ongeluk zal Van Brug Plaagdierbeheersing voor de geleden schade instaan. Alle door Van Brug Plaagdierbeheersing gemaakte schade zal dan door onze verzekering worden vergoed.

Iedere aansprakelijkheid is verder beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uitbetaald wordt door onze schadeverzekering.

Bij het verkopen van producten garandeert Van Brug Plaagdierbeheersing dat deze zijn toegestaan in Nederland en van uitstekende danwel professionele kwaliteit zijn.

Op alle door Van Brug Plaagdierbeheersing aangeleverde producten is een algemene garantie van toepassing.
Mocht een product niet goed zijn of aantoonbare mankementen bevatten, dan vergoeden of vervangen wij het product. Ook kan men kiezen voor het niet goed geld terug garantie. In dat geval zal de aansprakelijkheid in elk geval beperkt zijn tot het bedrag waartegen het betreffende product is verkocht. Dit telt dus niet voor eventuele werkzaamheden uitgevoerd door Van Brug Plaagdierbeheersing. Ook dienen de desbetreffende producten dan weer ingeleverd te worden bij Van Brug Plaagdierbeheersing.

Artikel 10. Opzegging en beëindiging
Overeenkomsten met een looptijd van 12 maanden of langer, zullen slechts kunnen worden opgezegd met inachtneming van een termijn van 1 maand, doch slechts tegen het eind van de overeengekomen looptijd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Tot er rechtsgeldig is opgezegd, blijft de opdrachtgever te allen tijde aansprakelijk voor alle uit te de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Bij annulering van een overeenkomst ten gevolge van welke oorzaak dan ook, is Van Brug Plaagdierbeheersing gerechtigd aan de opdrachtgever alle tot dan gemaakte kosten in rekening te brengen, evenals een percentage van 20% van het bedrag, dat mede de overeenkomst gemoeid is in verband met winstderving.

Bij niet nakoming van de overeenkomst door één der partijen zal de overeenkomst door de andere partij onmiddellijk kunnen worden opgeschort of ontbonden zonder gerechtelijke tussenkomst, tenzij de eerstbedoelde partij alsnog, na daartoe in de gelegenheid te zijn gesteld, binnen een redelijke termijn aan zijn verplichtingen voldoet; zonder rechtelijke tussenkomst kan één der partijen de overeenkomst tevens onmiddellijk ontbinden in geval de andere partijen surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt gesteld of wordt geliquideerd, een en ander zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd alle hem verdere toekomende rechten.

Slechts met de uitdrukkelijke toestemming van Van Brug Plaagdierbeheersing kan de opdrachtgever zijn verplichtingen ten opzichte van Van Brug Plaagdierbeheersing overdragen aan een derde.

Artikel 11. Eventuele geschillen
Eventuele geschillen tussen Van Brug Plaagdierbeheersing en de opdrachtgever die niet kunnen worden geschikt, zullen ( indien noodzakelijk ) worden voorgelegd aan de bevoegde rechter. Nederlands recht is van toepassing.

Artikel 12. Levering en eigendomsoverdracht
De producten zullen worden afgeleverd bij het woonadres van Van Brug Plaagdierbeheersing. De aangegeven leverdatum zal gelden als een streefdatum, tenzij anders is overeengekomen. Zodra de koper bericht ontvangt dat de producten voor aflevering gereed liggen, dan wel, bij gebreken daarvan, vanaf het tijdstip van aflevering, zullen de producten voor rekening en risico van koper zijn.
De eigendom van de betrokken producten zal op koper overgaan op het tijdstip waarop Van Brug Plaagdierbeheersing volledige betaling heeft ontvangen van het met betrekking tot die producten gefactureerde bedrag.

Artikel 13. Het bestrijden van knaagdieren
A. De weringmaatregelen als door Van Brug Plaagdierbeheersing aangegeven in een inspectierapport moet binnen de aangegeven termijn door opdrachtgever zijn aangebracht.
B. De deuren dienen zo veel mogelijk gesloten te blijven.
C. Tijdens het bestrijden moeten katten uit de buurt gehouden worden en extra worden gevoerd.
D. Wanden van het te bestrijden object dienen bereikbaar te zijn. Dat wil zeggen dat bij voorkeur alle pallets etc. 50 cm van de wand en van elkaar af geplaatst moeten worden.
E. De afgesproken delen van het pand als kruipruimtes,zolders, etc. dienen bereikbaar gemaakt te worden door de opdrachtgever.
F. De door ons aangeven hygiënische maatregelen, moeten zoveel mogelijk uitgevoerd worden.
G. Uitwerpselen dienen geregeld verwijderd te worden door opdrachtgever.
H. Voerkisten, klapvallen, etc. mogen alleen in overleg verplaatst worden. Tevens dienen deze voerkisten aan de buitenkant netjes gehouden te worden door de opdrachtgever.

Artikel 14. Het bestrijden van insecten, mijten en vliegende ongedierten
A. Bij vlooienbehandeling dient het tapijt zo vrij mogelijk gemaakt te worden. Het beddengoed moet in dichte zakken of wasmachine worden gedaan door opdrachtgever. Alleen matras en kussen(s) mogen aanwezig zijn. Het beddengoed moet gewassen worden op 60 graden, evenals hondenkleden, kattenkleden, etc. De waakvlam moet worden gedoofd en elektra ontkoppeld. Tevens moet vooraf door de opdrachtgever grondig worden gestofzuigd en de stofzuigerzak geleegd en weggegooid worden. Huisdieren moeten gedurende 4 uur ergens anders verblijven, evenals de bewoners zelf ( In ieder geval buiten de ruimtes die behandeld worden ). Bij aquaria moet de filterpomp uitgezet worden gedurende 4 uur. Bij vlooienbestrijding dient de opdrachtgever zelf de huisdieren te behandelen danwel laten behandelen door een dierenarts/dieren speciaalzaak.

De eerste 4 uren na de behandeling moet grondig geventileerd worden en mag er niet gestofzuigd worden. Dit in verband met de noodzakelijke nawerking van het middel. De bestrijding wordt dan volledig afgerond.

B. Bij kakkerlakken dienen de ruimtes vooraf goed schoongemaakt te worden. Omdat wij met een gel werken zal de overlast tijdens de bestrijding minimaal zijn. Bij signalering van kakkerlakken dient u ons direct te waarschuwen. Een nabehandeling is dan nodig! De gel mag gedurende 6 weken niet worden weggehaald.

C. Bij overige insecten dient u vooral de, in de offerte afgesproken, ventilatietijd en de tijd dat u de ruimte niet mag betreden aan te houden. Deze tijden vind u terug op het rapport die u van ons ontvangt.

Artikel 15. Het bestrijden van insecten in het algemeen
A. In de offerte vermelde afspraken over afdekken, etc. dienen te worden nagekomen.
B. Levensmiddelen zoveel mogelijk verwijderen uit de te behandelen ruimten, in het bijzonder fruitschalen, etc.
C. Huisdieren en personen de ruimte niet laten betreden binnen in de offerte vermelde tijd. ( gemiddeld 2-4 uren )
D. Meerwerk zal worden berekend in een reële verhouding met het door ons meer uitgevoerde werk.
E. Van Brug Plaagdierbeheersing aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruikte product.
F. Vlekken ontstaan door oplossingen van nicotine en schoonmaakmiddelen op plafonds en wanden, zijn niet voor rekening van Van Brug Plaagdierbeheersing. Dit valt voor ons niet te voorzien.

 

 

Wij maken gebruik van cookies om onze website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren, om de website naar behoren te laten werken en voor de koppeling met social media. Door op Ja te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.